Anmälan öppen för barn födda 2018-2019
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
GENOM HELA LIVET
Enskede IK
Enskede Idrottsklubbs stadgar

 

Stadgar för Enskede Idrottsklubb

Stiftad 19 juli 1914

Reviderat 24 februari 2021


 

Innehåll

ENSKEDE IDROTTSKLUBB VERKSAMHETSIDÉ

 


 

ENSKEDE IDROTTSKLUBB VERKSAMHETSIDÉ

 

Enskede Idrottsklubb (Enskede IK) erbjuder sina medlemmar en bred utbildning och verksamhet med ambitioner inom fotboll och futsal från knatte till senior. Vi bidrar till en livslång glädje, engagemang och god fotbollsutveckling genom att skapa förutsättningar för att så många som möjligt spelar och engagerar sig så länge som möjligt. Genom att ta ett socialt ansvar i vårt närområde vill vi fostra goda samhällsmedborgare och bidra till samhällsutvecklingen. Verksamheten bedrivs inom ramen för Enskedemodellen.

Enskede IK och Enskede FF (org. Nummer 802458-6953) är systerföreningar.


 

§1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 
§1.1             Ändamål

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, med särskilt fokus på långsiktig fotbollsutveckling med så många aktiva och engagerade som möjligt hela livet, från knatte till senior.  Föreningen bedriver fotboll och futsal, och ska i sin verksamhet sträva efter att skapa trygghet för alla medlemmar.

 

§ 1.2            Hemort

 

Föreningen har sin hemort i Enskede, Stockholm.

Organisationsnummer 802000-7780.

 

§ 1.3            Sammansättning

 

Föreningen består av de fysiska personer som tagits upp i föreningen som medlemmar.

 

§ 1.4            Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

 

§ 1.5            Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening, eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

§ 1.6            Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

§ 1.7            Tolkning av stadgar

 

Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får sådan fråga avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning skall istället avgöras i enlighet med vad som anges i § 7.1.

 

§ 1.8            Ändring av stadgar

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Såväl styrelsen som medlem har rätt att skriftligen föreslå ändringar av stadgarna.

 

§ 1.9            Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av två årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras.

 

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges vederbörande Specialidrottsförbund.

 

§2             FÖRENINGENS MEDLEMMAR
 
§2.1             Medlemskap

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens verksamhet, ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. Sådant beslut skall meddelas skriftligen till den som fått avslag på sin medlemsansökan.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i föreningen.

Medlem i Enskede IK är också medlem i Enskede FF med tillhörande rättigheter och skyldigheter.

 

§ 2.2            Utträde

 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift under två år anses ha begärt sitt utträde ur
föreningen.

 

§ 2.3            Uteslutning m.m.

 

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala medlemsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

Beslut om uteslutning skall tillsändas den uteslutne genom brev med posten eller på annat betryggande sätt inom tre dagar från dagen för beslutet. I beslut om uteslutning skall skälen anges.

Beslut om uteslutning överklagas av den uteslutne enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

 

§2.4             Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Medlem har rätt att:

 • delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • på begäran ta del av information om föreningens angelägenheter
 • delta i den idrottsliga verksamheten på sätt som anges i § 2.5.

Medlem har skyldighet att:

 • följa föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning bör fattats av organ inom föreningen
 • senast den sista februari betala medlemsavgift som beslutats av årsmötet.

Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskap får inte överlåtas.

Medlem i Enskede IK är också medlem i Enskede FF.

 

§ 2.5            Deltagande i den idrottsliga verksamheten

 

Medlem som har betalat medlemsavgift och andra beslutade avgifter har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävling eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande Specialidrottsförbund ge sitt samtycke såvida inte Specialidrottsförbundet beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det Specialidrottsförbund som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta Specialidrottsförbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

§3             ÅRSMÖTEN OCH EXTRA ÅRSMÖTEN
 
§ 3.1            Tidpunkt och kallelse

 

Årsmötet, som föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före mars månads
utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall kallelse annonseras på föreningens hemsida, eller på annat lämpligt sätt. Har förslag väckts om (i) stadgeförändring, (ii) nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening, eller (iii) annan form av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

Styrelsen skall hålla verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt i rätt tid inkomna förslag till ärenden att behandlas av årsmötet, tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

§ 3.2            Valbarhet

 

Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller revisor.

 

§ 3.3            Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet


Såväl medlem som styrelsen kan avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

§ 3.4            Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 

Medlem som har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 samt hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas på annan eller utövas genom ombud.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 

§ 3.5            Beslutbarhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 3.6             Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokollsjusterare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt två rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret
 8. Resultat - och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste förvaltnings- och räkenskapsåret
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Behandling av styrelsens förslag och övriga förslag till ärenden som inlämnats i rätt tid av röstberättigad medlem
 13. Val av:
  • föreningsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  • en eller två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, varav vilka en ska vara sammankallande, i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga
  • minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

§ 3.7            Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa stadgar avgörs frågor med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej kräver val har mötets ordförande utslagsröst, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

§ 3.8            Extra Årsmöte

 

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om föreningens revisor med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när så begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Sådan framställning skall avfattas skriftligen med angivande av skälen.

Om styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran. Kallelse och dagordning för extra årsmötet skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet, eller kungöras inom samma tid i orts press. Kallelsen och dagordning skall vidare annonseras på föreningens hemsida eller annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte är den som gjort framställan att vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

Om rösträtt och beslutbarhet vid extra årsmötes regleras vad som sägs i § 3.4 och § 3.5, d.v.s. samma regler som vid årsmötet.

 

§3.9             Jäv

 

En styrelseledamot får inte handlägga frågor om: avtal mellan styrelseledamoten och föreningen; avtal mellan föreningen och en tredje part, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningen; och/eller avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.  Det åligger styrelseledamot att snarast meddela styrelsen om jävsgrundande omständighet kan befaras föreligga.

 

§4             VALBEREDNINGEN
 
§ 4.1            Sammansättning och åligganden

 

Valberedningen består av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så beslutar.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga styrelseledamöter vars mandatperiod går ut vid årsmötet, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Valberedningen skall verka för att styrelsen skall bestå av både män och kvinnor samt att olika åldersgrupper skall finnas representerade i styrelsen.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för medlemmarna.

 

§5             REVISORER
 
§ 5.1            Revision m.m.

 

Revisorerna har rätt att löpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

§6             STYRELSEN
 
§ 6.1            Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt 4-10 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som styrelsen själv beslutar om.

Styrelsen kan utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men förslags- och yttranderätt.

Styrelsen i Enskede IK är styrelsen i Enskede FF och förbinds genom valberedning.

 

§ 6.2            Styrelsens skyldigheter

 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Den skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata föreningens och dess medlemmars intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Besluta om och anställa personal samt
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.

Sekreteraren skall förbereda styrelsens sammanträden och förningens möten samt föra protokoll över styrelsens sammanträden.

Kassören skall ha det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi inklusive bokföring, utarbeta förslag till budget samt ansvara för löpande uppföljning av budgeten.

I övrigt skall styrelsen själv besluta om fördelning av arbetsuppgifter.

 

§6.3             Kallelse till styrelsemöten, beslutbarhet och omröstning

 

Styrelsen skall sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så begär.

Styrelsen är beslutför om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av närvarande (fysisk eller på annat sätt deltagande) ledamöter är eniga. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden samt en utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. I övrigt beslutar styrelsen själv sin arbetsordning.

 

§ 6.4            Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen kan överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller grupper av ärenden till kommitté eller annat organ, enskild medlem eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av sådant bemyndigande skall fortlöpande hålla styrelsen informerad.

 

§ 6.5            Kommittéer

 

Styrelsen kan utse kommittéer (kan också kallas sektioner) som i sin tur kan utse arbetsgrupper inom den kommitté utsedd av styrelsen, för olika ansvarsområden exempelvis ungdomsfotbollen. Ordförande i en kommitté skall utses av styrelsen. Övriga medlemmar och arbetsgrupper inom kommittén godkänns och utses av kommittéordföranden.

Styrelsen ska fastställa särskild instruktion för kommittéer eller på annat lämpligt sätt reglera dess befogenheter genom styrelsebeslut.

 

§7             TVIST

 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen inte får inte väckas i allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan ordning är föreskriven i Riksidrottsförbund eller Specialidrottsförbundsstadgar, slutligt avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Så vitt avser kostnaderna för skiljeförfarandet skall följande gälla; vardera parten svarar för sina egna kostnader inklusive kostnaderna för den skiljeman parten utsett. Kostnaderna för ordföranden och eventuell sekreterare skall delas lika mellan parterna.

Förfarandet skall äga rum i Stockholm.

 

 

 
Huvudsponsor
Partners
Officiella sponsorer
Sponsorer