Bli medlemi Enskede IK
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
GENOM HELA LIVET
Enskede IK verksamhetsberättelse 2017
2018-02-17 11:42
Årsredovisning 2017

Enskede IK på fem sekunder

Enskede IK är en av Sveriges största fotbollsföreningar med säte i Enskede, Stockholm. Föreningen har över 2 000 aktiva medlemmar och hade 2017 över 100 lag anmälda till S:t Erikscupen. Verksamheten sker i enlighet med Enskedemodellen. 

Vår vision
Enskede IK ska vara:

·      En förening för alla – Alla får chansen, bredd och mångfald ger bättre resultat på sikt.

·      En förening med ambitioner – Vi har en tydlig plan och struktur för de som har höga ambitioner med sin fotboll.

·      En förebild för andra – Enskedemodellen gör oss till förebilder och inspirerar andra föreningar.

·      En mötesplats för livet – Ett självklart och långsiktigt val för fotboll, kamratskap och socialt engagemang.

 

Styrelsen har ordet

Vi klev in i 2017 som årets barn- och ungdomsförening i Sverige.

Styrelsen är nöjd med det sportsliga året 2017. Damlaget höll sig kvar i division I, vi hade över 100 barn- och ungdomslag anmälda till Sankt Erikscupen och närmare 400 juniorer i spel, på flera olika nivåer. Det enda som ger smolk i bägaren är att herrarna åkte ur division I.


Föreningen har precis som innan satsat mycket på utbildning, både av spelare och av ledare. Utbildning är en viktig del i föreningens arbete med Enskedemodellen där vi vill att alla spelare ska kunna utvecklas efter just sina behov. Vi är stolta över det utbildningsarbete som sker, och ambitionen är att utbildning ska fortsätta vara en central del i föreningens verksamhet.

Sist men inte minst har arbetet med att ta fram vision och övergripande mål för föreningen färdigställts. Med en tydlig vision och mål om vart vi är på väg är det mycket lättare att bedriva den verksamhet vi vill, göra löpande prioriteringar, och att säkerställa att vår verksamhetsutövning sker i linje med vår vision. Arbete kvarstår dock i att konkretisera vår vision och våra mål, vilket blir ett arbete för den kommande styrelsen.


Föreningen kommer 2017 tyvärr göra ett minusresultat på cirka en halv miljon kronor, vilket främst beror på minskat statligt LOK-stöd, felberäknad materialkostnad och en för stor optimism om hur mycket sponsorintäkter som föreningen skulle kunna få in. Att vi först upptäckte det under hösten 2017 är ett underbetyg och visar på att föreningens rutiner som hittills har omgärdat det ekonomiska arbetet inte har varit tillräckligt bra. I tillägg gjordes under året en satsning i att etablera ytterligare ett lag (Enskede FF – en separat förening), för att möjliggöra att ha ett lag även i en lägre serie som del av vår ambitiösa ungdomssatsning och för att kunna erbjuda en form av breddfotboll även på seniornivå. Den satsningen har varit mer komplex och kostsam att hantera än planerat. Enskede IK har i dagsläget en fordran på Enskede FF som vi planerar kunna skriva ner över de kommande åren.


Styrelsen ser mycket allvarligt på det ekonomiska läget och har under hela hösten 2017 arbetat mycket aktivt med att se över de ekonomiska rutinerna, så att samma sak inte ska kunna hända i framtiden. Vidare har vi lagt ner mycket tid och arbete på att ta fram en budget i balans till 2018, samt hållbara och fungerande uppföljningsrutiner för att eventuellt överskridande av budget upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Samtidigt har vi också tvingats vara kreativa, både när det gäller att minska kostnader och att öka intäkter.

Nu kliver vi ändå in i 2018 med god tillförsikt. Vi känner att vi identifierat och hanterat de problem som uppstod 2017, och vi tror att 2018 har förutsättningar att bli ett bra år, såväl ekonomiskt som sportsligt. 


Så styrs verksamheten

 

Årsmöte


Styrelse
Peo Gaasvik, ordf.
Christian Nyreröd
Pontus Rundström
Helene Berglund
Ranjani Srinivasan
Åsa Zetterberg
Per Blom
Magnus Gidlöf
Anja Marletta
Freja Andersson


Sportchef
Håkan Pontén Andersson


Kanslichef
Pekka Partanen

 

Kansli
Helena Nordlöf
Joel Råd
Björn Wahrén

 

Sponsorgrupp


Utbildningsgrupp


Sportkommitté
Håkan Pontén Andersson, ordf.
Jonas Dyrke
Mats Alvem
Magnus Pettersson
Helena Nordlöf
Pekka Partanen

 

Damsektion
Ove Ericsson, ordf.
Jonas Dyrke
Mats Sommarström Tim Fagerström
Per Nordström

 

Herrsektion
Ove Lansén, ordf.
Björn Israelsson
Björn Wahrén Torbjörn Ekroth Jimmy Jansson

 

Barnsektion
Helena Nordlöf, ordf.
Katarina Eklind
Per Fransson
Elias Larsson
Ola Samnelius
Sofia Kindström
Raili Laamrani


Ungdomssektion
Mats Alvem, ordf.
Magnus Pettersson
Felix Engfeldt
Petter Jonsson
Mikael Person
Tomas Bergsten
Johan Strokirk
Mats Wistedt
Pekka Partanen

 

Valberedning
Frans Rensfelt
Mats Sommarström
Thomas Björkman
Lena Wehinger


Året i sammandrag

2 548 personer var medlemmar i Enskede IK under 2017, av dessa var cirka 2 000 aktiva spelare och 420 var tränare, ledare eller förtroendevalda. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste händelserna under året.

I Enskede IK:s styrelse har totalt 10 personer, 5 män och 5 kvinnor, ingått. Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under verksamhetsåret 2017.


Kansli

Fem personer (fyra män och en kvinna) har varit anställda på kansliet under 2017: en kanslichef, två konsulenter, en sportchef samt en ekonomiansvarig. Ekonomiansvarig arbetar 50 procent av heltid. Två av dessa, Camilla Johansson och Mats Wistedt, har under 2017 valt att avsluta sin tjänst på Enskede IK. Helena Nordlöf anställdes under mitten av2017 och på grund av det ekonomiska läget i föreningen har Mats Wistedts tjänst ännu inte ersatts, istället har Joel Råd arbetat 50 procent från september fram till årsskiftet.

Sportchefen har under innevarande verksamhetsår arbetat fram en reviderad organisation för den sportsliga verksamheten samt bemannat dessa. Övrig verksamhet på kansliet har varit av sedvanlig karaktär.


Etikgrupp tillsatt

Under året har en etikgrupp tillsatts i föreningen dit medlemmar, i första hand spelare och ledare, kan vända sig om de upplever att de blir dåligt behandlade eller att föreningen på andra sätt inte efterlever sin värdegrund. Etikgruppens ansvar är att utreda dessa händelser och ge rekommendationer till framför allt sportchefen om hur ärendet ska hanteras vidare. I etikgruppen 2017 ingick Helene Berglund och Freja Andersson.

Inom ramen för värdegrundsarbete har också föreningen begärt in ett begränsat utdrag ur belastningsregistret från samtliga ledare och förtroendevalda i föreningen. Helene Berglund har varit ansvarig för detta arbete.


Integrationsarbete

Under hela säsongen har Enskede IK bedrivit spontanfotboll på Enskede IP. Spontanfotbollen är en öppen verksamhet för alla mellan 13 och 18 år och som inte kräver medlemskap i Enskede IK. Föreningen har bjudit in nyanlända i närområdet, som tillsammans med föreningens ungdomar spelat fotboll varje vecka. Sex ledare har tagit hand om gruppen som varierat i storlek mellan 20 och 50 personer. Stockholms idrottsförbund har stöttat verksamheten ekonomiskt.


Enskede IK har för andra året i rad varit medarrangörer till Tillsammans Cup, en integrations som genomfördes på Enskede IP den sjätte juni. 300 ungdomar - nyanlända och infödda svenskar, tjejer och killar - deltog och antalet åskådare/besökare på idrottsplatsen under nationaldagen överskred 10 000 personer. Liksom premiäråret 2016 blev Tillsammans Cup en stor succé.

Christian Nyreröd har varit ansvarig för integrationsarbetet i Enskede IK 2017.

 

Visions- och målarbete

Styrelsen har under året arbetat med att ta fram en övergripande vision, verksamhetsidé och värdegrund för föreningen, samt att hitta övergripande målsättningar för föreningen att jobba efter. Arbetet har letts av Per Blom och Åsa Zetterberg, och tanken är att det ska finnas ett färdigt förslag till verksamhetsåret 2018.


Översyn organisation

Under hösten 2017 genomförde styrelsen en översyn av den sportsliga organisationen. Ett 15-tal nyckelpersoner i föreningen intervjuades, de flesta vid fysiska möten, medan några valde att svara på en enkät med frågor.

Arbetet resulterade i förändringar som kommer att träda i kraft under 2018.


Sponsorgruppens arbete

Sponsorgruppen har under året bestått av Magnus Gidlöf (ordf/sammankallande), Frans Rensfelt, Martin Månsson, Ove Lansén och Pekka Partanen. Nytt större sponsor-/samarbetsavtal har under året förhandlats fram med Makab, nytt femårigt samarbetsavtal har förhandlats och tecknats med Stadium och Adidas samt förhandlingar pågår om uppdaterat femårigt avtal fr.o.m. 2018 med huvudsponsorn ICA BEA. En större och succéartad sponsorträff hölls den 9 juni för samtliga EIK:s sponsorer, kvällen inleddes med en nätverksträff hos EIK:s sponsor Enskede Värdshus och avslutades med match på Friends Arena där Sveriges vinst mot Frankrike i VM-kvalet avnjöts. I den andra hälften av 2017 omförhandlades våra större sponsoravtal och positiva bitar föll på plats och vi går nu in i 2018 med högre förväntade sponsorintäkter från våra mest betydelsefulla och största sponsorer än vad vi hade inför 2017. Mycket tack vare en god attraktionskraft hos föreningen.

Sedan utnämningen av att Enskede IK blev Årets barn- och ungdomsförening 2016 har följande sponsorintäkter ökat eller tillkommit som en direkt följd av en ökad attraktionskraft hos föreningen:


·      Dunross (ökning)

·      Stadium Materialavtal (ökning)

·      BEA (ökning)

·      Makab (nytt)


Arrangemang

2017 genomförde föreningen GATT2PLAY för alla spelare födda 2011 (den 28 oktober) och Höst5an som en intern cup för alla spelare födda 2009 och 2010 (den 29 oktober).

Föreningen arrangerade också landslagets fotbollsskola under sommaren 2017. Totalt deltog 550 spelare, varav 461 var killar och 89 tjejer. 29 personer (19 killar och 10 tjejer) fick arbete som ledare i fotbollsskolan.

Många av ledarna var födda 2001, varav en majoritet var spelare och medlemmar i föreningen. Många av dessa har fortsatt med tränarutbildningen C-diplom, vilket skapar möjligheter för dem att fortsätta engagera sig som ledare i föreningen. Årets fotbollsskola har inneburit en föryngring av ledarna, där många ledare födda 1997 föll bort och många födda 2001 kom in. Det innebär att återväxten för 2018 ser ljus ut. Två personer, födda 1995 och 1996, har ansvarat för fotbollsskolan.


Sportkommitténs arbete

Sportkommittén ansvarar för föreningens sportsliga verksamhet. Sportkommitténs ordförande är Håkan Pontén Andersson, sportchef i föreningen. Under sportkommittén finns fyra sektioner: barn, ungdom, dam och herr. 2017 började man också planera för en särskild sektion för dam- och herrjuniorerna.


Barnsektionens arbete

Barnsektionen har under året bestått av William Wiklund, spelformaansvarig 5-manna, slutade dock i maj. Håkan och Helena har tagit över och funnits tillgängliga istället på 5-manna verksamheten. Carina Ek (08:or) var ordförande men har ersatts av Katarina Eklind (08:or). Camilla Johansson, Joakim Brezén (05:or), Erik Sandberg (06:or) Thomas Guve (07:or), Per Nygårds (09:or) och Mattias Folkesson (spelformsansvarig 7-manna) har samtliga slutat i Barnsektionen.

Då flera personer valt att sluta på grund av olika anledningar består Barnsektionen idag av Helena Nordlöf, Katarina Eklind (08), Per Fransson (10), Elias Larsson (09) Ola Samnelius (10) Sofia Kindström (05/06) och Raili Laamrani.


Barnsektionen har under 2017:

·      Haft månatliga möten och representerat spelare och ledare i åldersgrupperna 05-12:or och rapporterat till Sportkommittén.

·      Deltagit i de flesta olika åldersgruppmöten som förekommit under året.

·      Besökt samtliga lags träningar vid ett flertal tillfällen, med speciellt fokus på våra nya lag i åldersgrupperna 2011:or och 2012:or och även kunnat ge så kallat ”tränarstöd” på plats.

·      Genomfört flera tränar- och ledarutbildningar såväl inom- som utomhus.

·      Vi har kunnat erbjuda lagen så kallade popup-mål.

·      Bildat en intern kö av barn som vill börja spela i EIK.

·      Vi har bildat en ”Manualgrupp” som skall se över möjligheterna att skapa guider till Föräldrar, Lagledare och Åldersgruppansvariga.

·      Tillsammans med medlemmar från Barnsektionen arrangerat Gatt2play och Höst5an.

·      Knattegatt arrangerades 2017 av Mathias Viera som projektansvarig med stöd från Helena på kansliet.  Våra 16-åringar i föreningen har varit ledare för Knattegatt under ledning och utbildning av Mathias och Helena.


Ungdomssektionens arbete

Ungdomssektionen har under 2017 arbetat med flera initiativ för att förbättra ungdomsverksamheten i EIK, varav flera startades under 2016. Huvudsakligen handlar det om tränarlyftet/spelformsansvariga, lärlingsprogrammet för unga som vill prova tränarrollen, målvaktsträningar samt ledarguiden 10-12 år som blev klar i slutet av året. Enskede IK Camp som hölls första gången 2016 har också fortsatt.

Tränarlyftet provades under 2017 och utfallet visar att initiativet behöver justeras en del till 2018.

I lärlingsprogrammet finns i dagsläget en person, Joar, i åldersgrupp 04, som går programmet fullt ut. Joar startade våren 2016 och har nu varit med 04:orna i två säsonger. Han har gått förbundets utbildningar C-ungdom och B-ungdom. Fler unga personer har anmält intresse av att börja programmet och planering för detta pågår nu.

Organiserade målvaktsträningar har utförts under säsongen för åldersgrupperna 07 upp till 04 med egna juniorer som tränare. För åldersgrupperna 03 och 02 har externa tränare anlitats.

En checklista för träningar från och med 7-manna har skrivits och satts upp på olika platser vid Enskede IP.

Uppföljningar av hur arbetet fungerar i olika åldersgrupper har skett återkommande under året och representanter från ungdomssektionen har deltagit på åldersgruppsmöten och i diskussioner om olika frågor som uppstått i olika sammanhang. Ramverket för och innehållet i Enskedemodellen har diskuterats flertalet gånger.


Juniorsektionens arbete

I den del av Herrsektionen som 2017 ansvarat för herrjuniorerna har Frans Rensfelt, Torbjörn Ekroth och Björn Wahren ingått med stöd av övriga Herrsektionen.

 

Juniorverksamheten inom herr har under 2017 engagerat ca 150 spelare i 7 träningsgrupper, spelat matcher i 8 serier och bidragit med spelare till B-laget. Dessa har letts av 13 tränare och  9 lagledare. Nytt för i år var att tränarna har haft stöd av chefstränare Lennart Wass både praktiskt på träningar och i samband med matcher men även med regelbundna tränarträffar/lärgrupper för samtliga tränare.

 

Sportsligt har vi inte nått upp till de uppsatta målen att kvalificera oss för U17 och U19 div 1. Våra lag i U17 och U19 har inte gjort några dåliga säsonger med 6e och 4e plats i respektive serie men vi har inte haft nog många spelare i ålderskullarna -98, -99 och -00 för att ha bredden att kunna ha starka lag både i U17, U19 och kvalificeringsserierna P16kval och P18kval. Där vi i P18 kval inte räckte till alls och i P16 kval missade U17 platsen med 2 poäng. En lärdom är att vi behöver ha stora och intakta ålderskullar varje år.

 

Vad det gäller spelar- och tränarutveckling har det gått mycket bra. På spelarsidan har vi glädjande nog kontrakterat 6 juniorer till vårt A-lag inför 2018, 4 st -99or och 2 st -01or. Vi har under året arbetet aktivt med rotation mellan träningsgrupperna men även till A-laget.

På tränarsidan har vi inför 2018 kunnat rekrytera minst 80% från egna leden och även kunnat erbjuda 5 st tidigare juniorspelare att kunna fortsätta i Enskede IK som tränare, unga tränare som vi med upplägget innehållande chefstränare, intern och extern utbildning kan erbjuda en fin väg in i tränarkarriären.

 

Nedan sammanställning av träningsgruppernas seriespel och dess ledare 2017.

 

U19

 

Träningsgruppen U19 spelade i U19 div 1 Svealand

Tränare: Joel Rådh och Ethan Aricibia

Lagledare: Torbjörn Ekroth och Sven Olof Hellström

 

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering

24                       13  3   8           85-31        42         4

 

P18/P19

 

Träningsgruppen P18/P19 spelade i Sanktan P18-19 div 1A

Tränare: Per Carlsson, Niklas Lilja och Per Lilja

Lagledare: Magnus Johansson

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering

20                       7    2   11          32-47         23     8      

 

P18 kval

 

Träningsgruppen U18 spelade i P18 kval till U19

Tränare: Jan Tauer

Lagledare: Jan tauer assisterad av Ove Lansén

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering

22                       1    2   19         33-113       5       12

                        

U17

 

Träningsgruppen U17 spelade i U17 div 1 Svealand

Tränare: Miguel Montecinos och Jakob Claesson

Lagledare: Mikael Holm och Jan Thonerfelth

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering

22                       10  4   8           51-49        34         6

 

U16:1

 

Träningsgruppen U16:1 spelade i P16 kval till U17 div 1

Tränare: Mikael Tångring och William Viklund

Lagledare: Peo Gaasvik

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering

16                       9    5    2          48-27          32        6

 

U16:2

 

Träningsgruppen U16:2 spelade i Sanktan P16 div 1B och div 2B

Tränare: Simon Norling

Lagledare: Mats Jahnfors

  

Div 1B

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering

14                       8    1   5            48-37        25       3

 

Div 2B

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering

18                       7    3   8            59-44        25       5

 

U16:3

 

Träningsgruppen U16:3 spelade i Sanktan P16 div 2 och div 3

Tränare: Malkolm Makdessi-Elias, Armend Gegaj och Fabian Sundlöf Lundberg

Lagledare: Jenny Berg och Thomas Wrisemo

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering

16                       4    4   8            44-43        16      7

 

Herrsektionens arbete

Under 2017 har följande personer ingått i herrsektionen:
Ove Lansén (ordförande), Björn Israelsson, Björn Wahrén, Torbjörn Ekroth, Frans Rensfelt (juniorsektionen), Magnus Pettersson (juniorsektionen, från augusti 2017) och Jimmy Jansson (slutade efter cirka två månader)

Herrsektionen uppdrag är att sköta verksamheten för seniorerna och se till att tilldelad budget hålls. Nytt för 2017 var att endast två seniorlag ingick i HS.


För andra året i rad hade vi problem med tränare. Denna gång var förra årets tränare tvungen att tacka nej då tiden inte räckte till för honom.

Årets tränare Konstantino Katsoulakis hade ingen lätt uppgift då truppen drabbades av skador på viktiga spelare precis innan seriestart, när sedan bästa spelaren 2016 flyttade hem till Gotland inför 2017 tappade vi ytterligare en spelare.


Herrsektionen, där även herrjuniorsektionen ingår, har haft 10 protokollförda sammanträden under 2017.

Under året ingick följande lag i Herrsektionen:

·      A-trupp (A-lag och B-lag)

Tyvärr räckte vi inte till att förnya kontraktet i division I, utan fick respass till division II.

B-laget spelade i reservlagsserien nivå 1-3 där vi placerade oss på andra plats.    

Tabell

A-laget          26                  7   2   17        32-66            23p

B-laget          12                  7   2   3          32-25            23p

Svenska cupen

Utslagna i andra omgången av Gefle IF FK med 2-1.

Ledare för A- och B-truppen har under året varit:

·      A-lag: Konstantino Katsoulakis och Jiannis Dosis

·      B-lagsansvariga: Jiannis Dosis till sin hjälp har han haft Joel Råd

·      Lagledare Stig Näsström.

·      Materialansvariga Björn Lundberg och Dan Sundberg


Damsektionens arbete
Damsektionen organiserar och administrerar junior(flick)- och damfotbollen inom Enskede IK, som under 2017 har omfattats av spelare födda 2002 och upp till seniornivå.


Arbetsgruppen:

Ove Eriksson (ordförande och ansvarig för damlaget)

Jonas Dyrke (damsektionens representant i sportkommittén)

Mats Sommarström (ansvarig för damjuniorerna)

Per Nordström (tränare damjuniorerna)

 

Enskede IK:s damlag spelade under 2017 i division I norra Svealand. Ledargruppen bestod av tränarna Fredrik Ehnström och Christer Bertils (delat huvudansvar), Christian Andersson, målvaktstränare, Sven Johansson, lagledare, samt Jerry Söderström, materialansvarig.

Damsektionens målsättning var att A-laget skulle klara kontraktet i division I, samt att fortsätta arbetet med att utbilda spelare från de egna leden till A-laget. Andelen ’egna produkter’ i spelartruppen ska successivt ökas, med det långsiktiga målet att en majoritet av spelarna i truppen har utbildats i Enskede IK.


A-laget klarade målsättningen att vara kvar i division I.

Tabellraden efter säsongens slut var:

9. Enskede IK                     22                  7   5   10        31-31            26p


Säsongen 2018 spelar Enskede IK i division I södra Svealand.

Under 2017 hade Dam U ansvaret för B-laget, som spelade i division 3B.

Syftet med B-laget är dels att säkra att alla A-truppspelare får tillräckligt med speltid, men också att utbilda yngre spelare (från Dam U och Dam J). Eftersom StFF beslutat att B-lag inte längre får spela i det ordinarie seriesystemet hade vi inte någon uttalad resultatmålsättning, utöver syftet att ge speltid och att utbilda spelare.


Tabellraden efter säsongens slut (division 3B) var:

4. Enskede IK B                 16                  7   2   7          44-28            23p


Utöver damlaget ansvarade damsektionen under 2017 för två yngre spelartrupper, Dam U och Dam J. Dam U tillkom efter att Hammarbys U-trupp på grund av interna problem valde att flytta till Enskede IK under senvintern 2017.

Som nämns ovan är den främsta målsättningen för Dam U och Dam J att utbilda spelare. A-truppen hade vid säsongens början 2017 totalt nio spelare som utbildats i EIK:s ungdomsverksamhet, varav fyra har EIK som moderklubb. En spelare från F02 lyftes till A-laget inför säsongen 2017. Under året har ytterligare tre spelare lyfts till A-laget från Dam U. Flera spelare (från Dam J och Dam U) fick under året möjlighet att träna och även delta i tävlingsmatcher (Victoria Cup) med A-laget. Inför säsongen 2018 är ytterligare tre spelare från Dam J aktuella för att lyftas till A-laget. Återväxten från ungdomsfotbollen är således god.


Av tävlingsresultat från säsongen 2017 kan särskilt nämnas att Dam J spelade semifinal i Gothia Cup.

Under hösten 2017 sker en omorganisation av juniorlagen till säsongen 2018, då vi endast har en Dam U-trupp, som planeras spela i J19 (som fungerar som B-lag 2018) och F17, samt i St Erikscupen F16-19.

Även en ny trupp, F03, har under hösten bildats, och den kommer under 2018 hanteras av damsektionen.


Utbildningsgruppens arbete

Under året har följande utbildningar genomförts i Enskede IK:s regi:

Interna  

Enskede IK har sedan beslut om Enskedemodellen satsat mer på intern utbildning där fokus har varit att ge stöd åt lagen ute på fältet. I och med att föreningen har en sportchef kan arbetet med utbildning ute i verksamheten kunnat ske i större omfattning än tidigare.

Spelformsansvariga har funnits på 5-/7-manna samt 9-/11-manna.

Den största delen av utbildningen har varit i form av stöd ute på fotbollsplanerna. Ambitionen har varit att använda de så kallade åldersgruppsträningarna för att kunna ge ett närmare stöd direkt ut i verksamheten.


Enskededagen 2017

I februari bjöds samtliga ledare, cirka 400 stycken, in till en halvdag med Enskedemodellen och verksamheten 2017 i fokus. Syftet med dagen var att informera om Enskede IK:s verksamhet på ett samlat sätt samt ge ledarna möjlighet att nätverka med varandra. Dagen var indelad i två block: ett gemensamt block och ett sektionsblock. I sektionsblocket delades ledarna in efter den sektion som de tillhörde och fick särskild information om hur just den verksamheten fungerar.


Nystartade lag födda 2011

Under våren startade en ny årskull barn sin lagverksamhet i Enskede IK. Detta är en lång process som oftast tar uppemot ett år innan verksamheten har hittat in på rätt spår. Förutom att alla lag ska komma på plats ska också tränare och lagledning till.

Under mars bjöds alla föräldrar in till informationsmöte där föreningen presenterades. Syftet med detta möte var också att hitta en lagledning.

I den senare delen av mars genomfördes en träff där alla tränare och lagledare fick en grundläggande utbildning i träning för de yngsta, och, för de föräldrar som tagit på sig en lagledarroll, utbildning i hur lag fungerar och vilka stödsystem som finns i föreningen. Vid ännu ett tillfälle bjöds tränarna in för praktisk utbildning på Enskede IP under ledning av sportchefen Håkan Pontén Andersson.


5-års verksamhet.

För andra året i rad bjuds nu 5-åringar in till verksamhet. Cirka 185 pojkar och flickor födda 2012 har deltagit under totalt 13 träningspass under perioden maj-oktober 2017.

Verksamheten leds av våra ungdomar i föreningen, de flesta födda 2001. Både tjejer och killar har varit verksamhetsledare och totalt har 48 ungdomar varit igång.

Inför denna verksamhet har utbildning genomförts under ledning av kansliet och spelformsansvariga på 5-manna. Projektet har varit lyckat och vi ser nu fram emot 2018 års verksamhet då barn födda 2013 bjuds in.


Externa

Svenska Fotbollförbundets ledarutbildning Diplom C. 41 ledare i Enskede IK har genomfört C-diplomutbildningen.


B-ungdom, som vänder sig till tränare i lag i åldrarna 13 till 19 år, är utbildningen som följer C-diplom. Under 2017 har 6 ledare i Enskede IK genomgått utbildningen externt via StFF. Utbildningen är uppbyggd på fyra dagar med en del webbarbete som genomförs mellan utbildningsdagarna. 

För ledare i åldersgrupperna 6-12-åringar hölls utbildning från förbundet på Enskede IP ”Leda små lirare” dit kom 21 ledare.


Ungdomsblocket 16-19 år har haft en kostutbildning arrangerad av Livsstilscompaniet där även tester har tagits på ungdomarna som har följts upp av enskilda samtal för att få dem mer medvetna om hur livsstil påverkar dem i vardagen och deras idrottsprestation som fotbollsspelare.    

Nyhetsarkiv
Kansliet stängt2023-12-21 09:30
Vila i frid Per Harrfors2023-11-24 15:07
Årsmöte SFC2023-10-04 13:41
Save the date2023-06-01 17:00
SFC 2023 ställs in2023-05-08 13:46
Panttävling på Ica Bea2022-11-16 16:55
Enskede-dagen 20222022-08-29 08:48
Rädda Enskede IP2022-08-26 12:34
Ordföranden har ordet2022-06-13 14:36
Förfrågan om hjälp2022-03-18 12:14
Höstcamp på Enskede IP2021-10-01 13:51
2021-08-20 10:43
Fobollslek!2021-05-10 10:41
Årsmötet 20212021-02-26 16:48
Grattis Magdalena!2020-11-25 10:01
5-årsjubileum!2020-06-11 19:06
Guldhandengalan 20202020-02-14 16:48
Hatten av för AIK2019-11-11 15:18
Juniorallsvenskan nästa2019-10-27 16:24
Fotbollsglädje!2019-08-27 15:45
Kansliet i sommar2019-07-01 12:22
EIK i din mobil!2019-06-25 11:15
Enskede F06 till VM!2019-06-10 14:07
Matchdags igen2019-06-07 14:37
EIK "The Movie"2019-06-04 13:58
Hemmamatchdags2019-05-17 16:30
Panttävlingen avgjord!2018-11-22 11:53
Spontanfotbollen 2018-192018-11-16 14:37
Dags för höstlovscamp!2018-10-04 11:54
En debut med avtryck2018-09-24 17:10
Tack till alla2018-08-24 11:37
Ta chansen...2018-07-05 13:21
Får vi ta plats?2018-05-29 14:10
Hur gör man?2018-05-14 18:19
Projektledare 20182018-05-03 14:35
Spela Gå-Fotboll!2018-02-26 13:05
Årsmötet 21 februari2018-02-22 17:55
Motioner årsmöte 20182018-02-15 13:35
Nya ledarguiden klar!2018-01-24 17:28
Ny sponsor av Enskede IK2018-01-12 15:54
Julstängt på kansliet2017-12-20 18:22
Gatt2Play och Höst5an!2017-10-30 14:25
Enskede IK vinterpaket2017-10-17 16:31
NYA LEDARPÄRMEN 20172017-09-07 20:55
Inbjudan C-diplom2017-09-06 15:34
Enskede IK i medierna2016-11-24 14:25
Höst5an cup 20162016-11-03 12:18
Ny sponsor i EIK2016-10-31 14:11
Börja spela fotboll!2016-04-05 11:41
Påsklovscamp på EIP 2016-03-04 11:24
Enskedemodellen.se2016-01-27 15:17
Tack för ett bra 2015 2016-01-02 09:51
Nominera till Styrelsen2015-10-13 20:45
Tankar om Sanktan 20162015-10-07 15:24
Junior-DM pojkar 20152015-09-24 15:12
Målvaktsträning2015-08-12 12:57
Ny på kansliet2015-05-05 14:46
 
Huvudsponsor
Partners
Officiella sponsorer
Sponsorer