Enskede IK:s sociala fond till stöd för enskilda medlemmar
Bakgrund och syfte:

Enskede IK har genom donation från Lennart Andersson, ägare till BEA ICA Kvantum, erhållit medel till en socialfond. Syftet med fonden är att ekonomiskt hjälpa enskilda medlemmar vilka inte skulle ha möjlighet att delta i deras respektive lags aktiviteter (cuper, träningsläger etc.) eller köpa det material laget beslutat att använda sig av. Begränsningar gällande vad enskilda medlemmar kan söka medel för följer nedan.


Villkor:

Utdelning från fonden får göras av både kapitalet och dess avkastning.

Medlem kan erhålla ett belopp om maximalt 1/10 prisbasbelopp.

Medlem som erhållit högsta möjliga belopp kan inte inom två år beviljas ny tilldelning.

Medel ur fonden kan endast beviljas enskild medlem (ej till lag eller träningsgrupp).

Medel beviljas ej avseende medlemsavgifter eller andra obligatoriska avgifter styrelsen beslutat om.

Ansökningstid för medel ut fonden är 1 januari till 31 maj. Beslut tas löpande vid ordinarie styrelsemöte.


Ansökningsförfarande:

Ansökan om medel ställs till sportkommittén som tar fram ett beslutsunderlag och skickar förslaget till föreningsstyrelsen som fattar beslut om ansökan ska beviljas eller inte.

 

Övrigt:

Föreningens sponsorgrupp bör i sina kontakter med sponsorer upplysa om fondens syfte samt möjligheten att bidra ekonomiskt till fonden. Denna information bör även spridas till privatpersoner som kommer i kontakt med föreningen. Informationen ska finnas på föreningens hemsida samt finnas omnämnd i föreningens verksamhetsberättelse. 


Se även Enskedemodellens tolv punkter; punkt 7 och 8.


Vill du också sponsra sociala fonden? Kontakta sponsoransvarig på kansliet: pekka(at)enskedeik.nu